Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.9.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Laulunopettaja Miia Saari
Puistokatu 27 A3
40200 Jyväskylä
miia.saari@gmail.com
0442907463

3. Rekisterin nimi

Laulunopettaja Miia Saaren asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste on Laulunopettaja Miia Saaren ja asiakkaan välinen sopimussuhde ja tietoja käsitellään asiakkaan suostumuksella. 

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tilanteissa: 

  • Laulutuntivaraukset
  • Laskutus
  • Yhteydenpito
  • Asiakassuhteen hoitaminen
  • Tilausten toimittaminen
  • Vapaista tunneista, kursseista ja oppilaspaikoista ilmoittamiseen
  • Verkkosivuvierailujen seurantaan ja analysointiin
  • Tilausten hallinnointiin
  • Tuntien suunnitteluun

Asiakastietoja säilytetään Laulunopettaja Miia Saaren käyttämissä tietokannoissa. Mitään tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille, eikä niitä käytetä markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan suostumusta. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista sekä laskutustiedot. 

Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään silloin, kun asiakas on ilmaissut, ettei jatka laulutunneilla käymistä. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ajanvarauksen yhteydessä, sähköpostitse, verkkosivujen lomakkeella, verkkokaupan tilauksen yhteydessä, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta tai laulutunneilla. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen sijainti saattaa olla varaus- ja maksutavasta liikkuen kolmannen osapuolen palvelimella, kuten Webnodessa (verkkosivut), Meritaktivassa (laskutuspalvelu), Vellossa (ajanvarauspalvelu) tai Holvissa (verkkokauppa). Lisäksi laskutustietoihin on pääsy kirjanpitäjä Tmi Tilipalvelu Marika Lehtisellä. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.